Zamówienia publiczne

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I” - ZADANIE I

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/008/2018

Data publikacji ogłoszenia: 23.04.2018r.
Termin składania ofert: 04.05.2018r., godz. 09:00
powrót