– Oferta pracy

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 08.12.2021 r.

(oferta archiwalna)

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Kalwaria Zebrzydowska

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • Posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku głównego księgowego w podmiotach prowadzących pełną księgowość (doświadczenie w branży komunalnej w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym będzie dodatkowym atutem);
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa;
 • Wiedza na temat funduszy unijnych i znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i dotacji;
 • Znajomość narzędzi informatycznych tj. pakietu MS Office, programów księgowych, bankowości elektronicznej

oraz

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów jak również za przestępstwa karne skarbowe;
 • Nienaganna etyka zawodowa

Dodatkowym atutem będzie: certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ukończone studia podyplomowe i kursy specjalistyczne z zakresu rachunkowości i podatków, znajomość zagadnień zakresu prawa pracy.

Do kluczowych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Głównego Księgowego należy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych (w tym: VAT, CIT, PIT i inne obowiązujące);
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz przygotowywanie raportów finansowych, podatkowych i sprawozdań na potrzeby zarządu oraz instytucji zewnętrznych;
 • Rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy;
 • Prowadzenie bieżącej analizy płynności finansowej Spółki;
 • Współpraca z kontrahentami Spółki w sprawach płatności za zobowiązania oraz czuwanie nad windykacją należności;
 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowości rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży usług oraz windykacją należności;
 • Współpraca z bankami, urzędami, z audytorami przeprowadzającymi badania i przeglądy sprawozdań finansowych, doradcami podatkowymi przeprowadzającymi przeglądy podatkowe i innymi konsultantami w zakresie pełnionych obowiązków;
 • Nadzór merytoryczny nad utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego używanego do obsługi księgowości.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • List motywacyjny
 • Uzupełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów jak również za przestępstwa karne skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wg załączonego wzoru

Wzory formularzy do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  Pobierz

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pobierz

Uwaga: Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być przez niego podpisane. Dostarczane kopie dokumentów winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r  osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Podlesie 30
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Ochrona Danych Osobowych:

Osoby zainteresowane naborem winny zapoznać się z klauzulą informacyjną z zakresie przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych – Pobierz