– PROW 2007-2013

Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

2010-2011

Przebudowa (wymiana) odcinka przesyłowej sieci wodociągowej Barwałd – Kalwaria

2012-2013

„Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania III i IV – część I” w związku z realizacją przedsięwzięcia Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – etap I

2014-2015

„Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą”