– „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)” ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę ok. 1,8 km sieci wodociągowej wraz z hydrofornią i rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.