– Postępowanie nr ZP/009/2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/009/2021

Wynik postępowania: