– Postępowanie nr ZP/011/2021

Obsługa geodezyjna zadania: „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/011/2021

Wynik postępowania: