– Postępowanie nr ZP/012/2021

Obsługa geodezyjna zadania: „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/012/2021

Wynik postępowania: