– Nowe ceny i stawki opłat

ikona analizy

Uchwałą nr XXIII/238/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęto nowe stawki dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021. Beneficjentem dofinansowania pochodzącego z budżetu gminy są odbiorcy I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe. Przekazywane przez Gminę przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dopłaty, obniżają należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków pobierane od odbiorców.

Poniżej prezentujemy ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Cennik obowiązujący od 01.01.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż aktualnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Taryfy zostały zatwierdzone na okres 3 lat, który upływa z dniem 29.05.2021 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018