– O Firmie

Status prawny

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został utworzony w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 19  maja 2008r. (Rep. A Nr 2425/2008r. z 19.05.2008r., zm. Rep. A Nr 2507/2008r. z dnia 26.05.2008r.)
Spółka została wpisana pod numerem KRS 0000307399 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Utworzona Spółka, w której Gmina Kalwaria Zebrzydowska objęła 100 proc. udziałów, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego.
Kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej wynosi 20.341.000 PLN.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Rada Nadzorcza

Andrzej Mucha – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Petrulis – Członek Rady Nadzorczej
Monika Kachnic – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Bożena Mróz-Tumidajska – Prezes Zarządu

Struktura organizacyjna Spółki

Regulamin organizacyny MZWiK.pdf
Schemat organizacyny.pdf