– Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Janusz Dębowski
Inspektor Ochrony Danych
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Podlesie 30
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Adres e-mail: iod@mzwik-kalwaria.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej

Administratorem danych jest MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [dalej MZWiK lub Administrator] z siedzibą przy ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem siedziby MZWiK lub adresem poczty elektronicznej iod@mzwik-kalwaria.com.

MZWiK przetwarza dane osobowe w celu:

 • określenia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz kodeksu cywilnego],
 • realizacji zleceń badania wody oraz wykonywania prac technicznych [na podstawie m.in. kodeksu cywilnego],
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych [na przepisów podatkowych],
 • przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą],
 • dochodzenia i egzekucji roszczeń, usuwania awarii i likwidacji szkód, prowadzenia korespondencji z klientami oraz stronami zainteresowanymi [jest to prawnie uzasadniony interes administratora],
 • ustalenia prawa do wejścia w teren oraz prawa służebności przesyłu [na podstawie prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego].

Udzielona zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

Odbiorcami danych osobowych będą organy administracji skarbowej oraz pozostałe podmioty określone przepisami prawa. W oparciu o odpowiednie instrumenty prawne dane mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi dla MZWiK m.in.: obsługę informatyczną, prawną, finansową, kurierską oraz usługi projektowe i budowlane.

Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto MZWiK informuje, że:

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, może utrudnić świadczenie pozostałych usług, prowadzenie korespondencji, realizację zadań publicznych;
 • na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.