– Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (dalej zwany: MZWiK Sp. z o.o) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowa https://mzwik-kalwaria.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 338766151
E-mail: bok@mzwik-kalwaria.com
Adres korespondencyjny: ul. Podlesie 30; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Strona opublikowana przed 2018-09-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MZWiK Sp. z o.o.
 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Ułatwienia na stronie internetowej MZWiK Sp. z o.o.

Strona internetowa MZWiK Sp. z o.o. posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez MZWiK Sp. z o.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bożena Mróz-Tumidajska
e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com
Telefon: +48 338766151

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba MZWiK Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Podlesie 30 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności

 • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych – korytarze na jednym poziomie
 • wyodrębnione miejsce parkingowe,
 • toaleta dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z MZWiK Sp. z o.o. na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Usługa nie jest dostępna