– PROW 2014-2020

W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 987/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pośród projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania, są też dwa projekty złożone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

„Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) – etap I i II”

„Rozbudowa sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniająca dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska” (wodociąg zasilający Wola Radziszowska-Podolany)


W dniu 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 103/20 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na nw. zadania:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”

„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”