– RPO 2014-2020

Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania “Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” – Zadanie I otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Wartość projektu: 14.446.886,73 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 11.853.282,29 zł
Kwota dofinansowania (EFRR): 7.862.282,14 zł

Kontynuacja działań z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska jest kluczowa dla wdrożenia dyrektywy unijnej nr 91/271/EWG (tzw. dyrektywy ściekowej), której celem jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem inwestycyjnym o charakterze proekologicznym i swoim zakresem obejmuje zarówno rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych z terenu aglomeracji jak również poprawę systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach zadania planuje się m.in. budowę 9,4 km kanalizacji sanitarnej, budowę 3 pompowni sieciowych oraz budowę 4,8 km sieci wodociągowej wykonywanej równolegle z budową sieci kanalizacyjnej. Wykonanie projektu pozwoli na podłączenie ponad 700 osób do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.