– Postępowanie nr ZP/010/2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/010/2021

Wynik postępowania: