– „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) – etap I i II”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa pn. „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) –
etap I i II”
mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej polegający na budowie ok. 1,4 km sieci wodociągowej, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.