– Janusz

Przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Pamiętajmy, aby przed nastaniem niskich temperatur:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu –  usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane  odpowiednio zaizolować – docieplić,
  • przyłącza w budynkach niezamieszkałych oraz elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W okresie zimowym nie należy dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych, które znajdują się przed i na posesji. Prosimy nie składać śniegu na wyżej wymienione urządzenia, aby zachować  do nich stały dostęp.

Wszedł w życie nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gm. Kalwaria Zebrzydowska.  Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 z późn. zm), rady gmin zobowiązane zostały do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła nowy regulamin uchwałą nr XXIX/327/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekow (plik PDF)

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje odbiorców usług, iż organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – decyzją nr KR.RZT.70.77.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. (ogłoszoną dnia 13 maja 2021 r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres trzech lat.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty dla gospodarstw domowych do 1 m3 wody i ścieków. Dopłaty finansowane są z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków, w okresie w którym następuje zmiana cen i stawek opłat, zostaną obliczone proporcjonalnie, tj. wg ilości dni obowiązywania starej i nowej taryfy.

Uchwałą nr XXIII/238/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęto nowe stawki dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021. Beneficjentem dofinansowania pochodzącego z budżetu gminy są odbiorcy I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe. Przekazywane przez Gminę przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dopłaty, obniżają należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków pobierane od odbiorców.

Poniżej prezentujemy ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Cennik obowiązujący od 01.01.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż aktualnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Taryfy zostały zatwierdzone na okres 3 lat, który upływa z dniem 29.05.2021 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Szanowni Państwo,

z uwagi na czynności administracyjne związane z zamknięciem roku w czwartek 31 grudnia 2020 r. obsługa Klientów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizowana będzie do godziny 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Podstawa prawna:

Art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o.o. nr 6/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu grudniu i ustalenia dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela (tj. za 26 grudnia 2020 r.)

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania “Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” – Zadanie I”. Podjęcie tak ważnych dla gminy działań inwestycyjnych możliwe było dzięki dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Inwestycja obejmowała przebudowę (wymianę) ok. 5 km sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 km wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi w rejonie Al. Jana Pawła II, Rynku oraz ulicy Krakowskiej, J. Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, M. Konopnickiej, M. Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Jana III Sobieskiego oraz Ks. J. Popiełuszki. Wszystkie obiekty zostały oddane do użytkowania i właściciele nieruchomości, w rejonie których prowadzona była inwestycja, mają już możliwość odprowadzania ścieków bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

Mając na względzie konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska oraz obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zachęcamy, aby właściciele ww. nieruchomości nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swojej nieruchomości do sieci.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych z podłączeniem zawiera poniżej załączona instrukcja. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Podlesie 30 lub telefonicznie pod numerem 33 876 61 51. 

Powrót

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników, obsługa realizowana jest przy zachowaniu niżej wymienionych zasad i ograniczeń.

  1. Bezpośrednio po wejściu do budynku administracyjnego Spółki należy zdezynfekować dłonie przy pomocy udostępnionych środków.
  2. Klienci korzystający z obsługi bezpośredniej zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy – co najmniej 2 metry.
  3. Dopuszczalna liczba Klientów, przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba.

Wznowiono bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez Inkasentów. Przywrócono również wykonywanie prac związanych z okresową wymianą wodomierzy oraz budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wykonywanie włączeń do sieci i przeprowadzanie prób technicznych i odbiorów przyłączy). Prace wymagające interwencji u Odbiorcy realizowane są przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i po wcześniejszym umówieniu oraz potwierdzeniu terminu.

Jednocześnie nadal rekomendujemy ograniczenie wizyt osobistych w biurze Spółki do niezbędnego minimum – większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, czy też telefonicznie pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54.

Podstawa prawna:

§ 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878)

Powrót

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Jednocześnie informujemy, iż Uchwałą nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2019 roku, do aktualnie obowiązujących cen taryfowych ustalono dopłaty finansowane z budżetu gminy. Poniżej prezentujemy ceny i stawki opłat obowiązujące w 2020 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą.

Cennik obowiązujący do 31.12.2020 r.

Powrót