– Janusz

Przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Pamiętajmy, aby przed nastaniem niskich temperatur:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu –  usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane  odpowiednio zaizolować – docieplić,
  • przyłącza w budynkach niezamieszkałych oraz elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W okresie zimowym nie należy dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych, które znajdują się przed i na posesji. Prosimy nie składać śniegu na wyżej wymienione urządzenia, aby zachować  do nich stały dostęp.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Długo oczekiwana inwestycja jest już prawie ukończona – rozbudowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Górnym.

Inwestycja obejmuje realizację dwóch odrębnych zadań tj. rozbudowę wodociągu na terenie przysiółka Żarek (ponad 1,3 km sieci) oraz rozbudowę wodociągu na terenie przysiółka Wyręby-Kamieniec (ponad 1,7 km sieci wraz z hydrofornią). Łączny koszt przedsięwzięcia to blisko 1,3 mln zł, przy czym ponad połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji.

Przypomnijmy, iż na realizację ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z warunkami dotyczącymi oferty pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r.

(oferta archiwalna)

Szczegóły dotyczące oferty pracy

Wszedł w życie nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gm. Kalwaria Zebrzydowska.  Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 z późn. zm), rady gmin zobowiązane zostały do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła nowy regulamin uchwałą nr XXIX/327/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekow (plik PDF)

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje odbiorców usług, iż organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – decyzją nr KR.RZT.70.77.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. (ogłoszoną dnia 13 maja 2021 r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres trzech lat.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty dla gospodarstw domowych do 1 m3 wody i ścieków. Dopłaty finansowane są z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków, w okresie w którym następuje zmiana cen i stawek opłat, zostaną obliczone proporcjonalnie, tj. wg ilości dni obowiązywania starej i nowej taryfy.

Uchwałą nr XXIII/238/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęto nowe stawki dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021. Beneficjentem dofinansowania pochodzącego z budżetu gminy są odbiorcy I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe. Przekazywane przez Gminę przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dopłaty, obniżają należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków pobierane od odbiorców.

Poniżej prezentujemy ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Cennik obowiązujący od 01.01.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż aktualnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Taryfy zostały zatwierdzone na okres 3 lat, który upływa z dniem 29.05.2021 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania “Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” – Zadanie I”. Podjęcie tak ważnych dla gminy działań inwestycyjnych możliwe było dzięki dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Inwestycja obejmowała przebudowę (wymianę) ok. 5 km sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 km wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi w rejonie Al. Jana Pawła II, Rynku oraz ulicy Krakowskiej, J. Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, M. Konopnickiej, M. Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Jana III Sobieskiego oraz Ks. J. Popiełuszki. Wszystkie obiekty zostały oddane do użytkowania i właściciele nieruchomości, w rejonie których prowadzona była inwestycja, mają już możliwość odprowadzania ścieków bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

Mając na względzie konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska oraz obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zachęcamy, aby właściciele ww. nieruchomości nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swojej nieruchomości do sieci.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych z podłączeniem zawiera poniżej załączona instrukcja. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Podlesie 30 lub telefonicznie pod numerem 33 876 61 51. 

Powrót

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Jednocześnie informujemy, iż Uchwałą nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2019 roku, do aktualnie obowiązujących cen taryfowych ustalono dopłaty finansowane z budżetu gminy. Poniżej prezentujemy ceny i stawki opłat obowiązujące w 2020 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą.

Cennik obowiązujący do 31.12.2020 r.

Powrót