– Janusz

Przystępujemy do realizacji działań inwestycyjnych mających na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Błażkówka, ul. T. Kościuszki oraz ul. J. Sowińskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.  W dniu dzisiejszym dokonano przekazania placu budowy firmie wykonawczej  INO-KOP Ściera Rafał z siedzibą w Świnnej Porębie 41 (34-106 Mucharz), odpowiedzialnej za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Błażkówka i ul. Tadeusza Kościuszki, oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sowińskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach przedsięwzięcia „Gospodarka wodno-ściekowa w gm. Kalwaria Zebrzydowska – Etap I”. W ramach tego projektu planujemy przebudowę (wymianę) ok. 0,5 km sieci wodociągowej oraz budowę kolektorów sanitarnych – łącznie ponad 1,2 km. Projekt współfinansowany jest  ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdajemy sobie sprawę, że roboty budowlane mogą generować pewne niedogodności dla mieszkańców. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w okresie trwania prac. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować uciążliwości związane z realizacją inwestycji.

Wnioski oraz inne zgłoszenia dotyczące realizacji inwestycji prosimy kierować do Działu Technicznego kontaktując się bezpośrednio z naszym biurem  pod numerem tel. 33 876 61 51 lub adresem e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie w trakcie realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

W związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowych taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej złożył w ustawowym terminie wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy na okres kolejnych 3 lat. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: K.RZT.70.41.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. przedłożone taryfy zostały zatwierdzone i weszły w życie z dniem 03.05.2024 r.

Przedłożone do zatwierdzenia kalkulacje cen wody i ścieków zostały ustalone w oparciu o wynikające z ewidencji księgowej koszty, poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowej taryfy oraz przewidywane na kolejne 3 lata zmiany warunków funkcjonowania Spółki. Poziom kosztów oraz zasadność ich ujęcia w taryfie, jak również zgodność taryfy z aktualnie obowiązującymi przepisami podlega weryfikacji przez regulatora.

W strukturze kosztów bezpośrednich zaopatrzenia w wodę główną pozycję zajmuje hurtowy zakup wody z gmin ościennych. W ostatnich trzech latach roczny poziom kosztów związanych z zakupem wody wzrósł o 37% (tj. ponad 722 tys. zł/rok). Jednym z kluczowych czynników zmiany cen jest też drastyczny wzrost kosztów energii, które w ostatnich trzech latach zwiększyły się o ponad 162% (tj. ponad 333 tys. zł/rok). Duży wpływ na cenę odbioru i oczyszczania ścieków mają koszty zagospodarowania osadu, które w ostatnich latach wzrosły o ponad 87 % (tj. ponad 90 tys. zł/rok). Pandemia COVID-19, a następnie konflikt zbrojny na Ukrainie diametralnie zmieniły również sytuację na rynku cen paliw i materiałów. Wysoka inflacja w latach 2022-2023, skokowy wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz presja płacowa to kolejne czynniki bezpośrednio wpływające na cenę świadczenia usług. Poniżej zaprezentowane wykresy przedstawiają procentowy udział poszczególnych kategorii kosztów w strukturze koszów bezpośrednich zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

System dystrybucji wody oparty jest o hurtowy zakup wody uzdatnionej od Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie. Gmina nie ma możliwości pozyskania wody z własnych źródeł. Odbiorcy usług to głównie nieruchomości położone na terenach wiejskich, które posiadają własne studnie przydomowe i często traktują wodę miejską jako źródło alternatywne zabezpieczanie w przypadku braku wody na ujęciu własnym. Okresowe wahania poboru wody, niski wskaźnik koncentracji zabudowań, a także ukształtowanie terenu wymuszające stosowanie obiektów pompowni oraz hydroforni, generują wysokie koszty eksploatacyjne i mają bezpośredni wpływ na poziom taryf. Ścieki komunalne z terenu miasta odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK PS-600” w Kalwarii Zebrzydowskiej. System zbiorczej kanalizacji sanitarnej dotyczy terenu aglomeracji (2828 RLM), tym samym ciężar kosztów funkcjonowania zbiorczego systemu oczyszczania ścieków dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby odbiorców.

Mając na uwadze lokalne uwarunkowania świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 6 czerwca 2024 r. podjęła kolejną już uchwałę o dopłacie do cen taryfowych ścieków dla I grupy odbiorców tj. gospodarstw domowych, tym samym jednostkowa kwota dopłat do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych pozostała na dotychczasowym poziomie tj. 4,32 zł/m3 brutto.

Niezależnie od dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym w latach 2021-2023, poziom obowiązujących przez ten okres cen taryfowych wody i ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska pozostawał na stałym poziomie. Jesteśmy świadomi, że podwyżki cen mogą być trudne do zaakceptowania, jednak wzrost cen za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest nieunikniony w celu zachowania bezpieczeństwa i ciągłość dostaw wody oraz oczyszczania ścieków, jak również zabezpieczenia środków na dalszy rozwój i modernizację istniejących urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Pamiętajmy, aby przed nastaniem niskich temperatur:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu –  usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane  odpowiednio zaizolować – docieplić,
  • przyłącza w budynkach niezamieszkałych oraz elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W okresie zimowym nie należy dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych, które znajdują się przed i na posesji. Prosimy nie składać śniegu na wyżej wymienione urządzenia, aby zachować  do nich stały dostęp.

Długo oczekiwana inwestycja jest już prawie ukończona – rozbudowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Górnym.

Inwestycja obejmuje realizację dwóch odrębnych zadań tj. rozbudowę wodociągu na terenie przysiółka Żarek (ponad 1,3 km sieci) oraz rozbudowę wodociągu na terenie przysiółka Wyręby-Kamieniec (ponad 1,7 km sieci wraz z hydrofornią). Łączny koszt przedsięwzięcia to blisko 1,3 mln zł, przy czym ponad połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji.

Przypomnijmy, iż na realizację ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z warunkami dotyczącymi oferty pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r.

(oferta archiwalna)

Szczegóły dotyczące oferty pracy

Wszedł w życie nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gm. Kalwaria Zebrzydowska.  Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 z późn. zm), rady gmin zobowiązane zostały do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła nowy regulamin uchwałą nr XXIX/327/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekow (plik PDF)

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje odbiorców usług, iż organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – decyzją nr KR.RZT.70.77.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. (ogłoszoną dnia 13 maja 2021 r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres trzech lat.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty dla gospodarstw domowych do 1 m3 wody i ścieków. Dopłaty finansowane są z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków, w okresie w którym następuje zmiana cen i stawek opłat, zostaną obliczone proporcjonalnie, tj. wg ilości dni obowiązywania starej i nowej taryfy.

Uchwałą nr XXIII/238/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęto nowe stawki dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021. Beneficjentem dofinansowania pochodzącego z budżetu gminy są odbiorcy I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe. Przekazywane przez Gminę przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dopłaty, obniżają należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków pobierane od odbiorców.

Poniżej prezentujemy ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Cennik obowiązujący od 01.01.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż aktualnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Taryfy zostały zatwierdzone na okres 3 lat, który upływa z dniem 29.05.2021 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania “Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” – Zadanie I”. Podjęcie tak ważnych dla gminy działań inwestycyjnych możliwe było dzięki dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Inwestycja obejmowała przebudowę (wymianę) ok. 5 km sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 km wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi w rejonie Al. Jana Pawła II, Rynku oraz ulicy Krakowskiej, J. Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, M. Konopnickiej, M. Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Jana III Sobieskiego oraz Ks. J. Popiełuszki. Wszystkie obiekty zostały oddane do użytkowania i właściciele nieruchomości, w rejonie których prowadzona była inwestycja, mają już możliwość odprowadzania ścieków bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

Mając na względzie konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska oraz obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zachęcamy, aby właściciele ww. nieruchomości nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swojej nieruchomości do sieci.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych z podłączeniem zawiera poniżej załączona instrukcja. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Podlesie 30 lub telefonicznie pod numerem 33 876 61 51. 

Powrót